شماره استاندارد عنوان استاندارد Download PDF
1 ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷) دانلود فایل
2 صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) دانلود فایل
3 درآمد عملياتي دانلود فایل
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴    دانلود فایل
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده ۱۳۸۴    دانلود فایل 
6 گزارش‌ عملكرد مالي    دانلود فایل  
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا    دانلود فایل
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت    دانلود فایل  
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌    دانلود فایل
11 داراييهاي ثابت مشهود - (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود فایل
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده ۱۳۸۶    دانلود فایل
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌    دانلود فایل 
14 نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري    دانلود فایل
15 حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها دانلود فایل 
16  آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده ۱۳۹۱ و اصلاح شده ۱۳۹۲)    دانلود فایل 
17  داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود فایل
18  صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ -تجديد نظر شده ۱۳۸۴ و اصلاح شده مهر ۱۳۸۹    دانلود فایل
18  صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)    دانلود فایل 
19  ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده ۱۳۸۴    دانلود فایل 
20  سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (تجديد نظر شده ۱۳۸۹)    دانلود فایل
20  سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸)    دانلود فایل
21  حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود فایل
22  گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل 
23  حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود فایل
24  گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري    دانلود فایل
25  گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف    دانلود فایل
26  فعاليتهاي‌ كشاورزي    دانلود فایل 
27  طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي    دانلود فایل
28  فعاليتهاى بيمه عمومى    دانلود فایل
29  فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)    دانلود فایل
30  سود هر سهم    دانلود فایل
31  داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده    دانلود فایل 
32  كاهش ارزش داراييها    دانلود فایل
33  مزایای بازنشستگی کارکنان    دانلود فایل
34  رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات    دانلود فایل
35  مالیات بر درآمد    دانلود فایل
36  ابزارهای مالی_ ارائه    دانلود فایل
37  ابزارهای مالی_ افشا    دانلود فایل
38  ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸)    دانلود فایل
39  صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)    دانلود فایل
40  مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸)    دانلود فایل
41  افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)    دانلود فایل
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :