مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان) سال 1399

باعنایت به مفاد بند (6) بخشنامه 200/99/66 مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات  چهل وپنجمین  جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 1399/09/01، مبنی براینکه(( مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال 1399 وسررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود)) مقرر می دارد:

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال 1399 وسررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال1400 می باشد .دراین راستا با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا درحکم قانون می باشد لذا تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات درسررسید تعیین شده مشمول جریمه های موضوع بند (5) ماده 22 و23 ارزش افزوده نخواهد بود.

شایان ذکراست کلیه مهلت های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه می باشدازجمله مهلت مقرربرای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (27)  قانون مالیات برارزش افزوده نیزشامل تمدید مهلت موضوع بند 6 بخشنامه فوق الذکر خواهد بود. بنابراین مودیان محترم مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) 1399 با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم ، شانزدهم خردادماه ، تا تاریخ هفدهم خرداد ماه سال 1400 فرصت دارند .

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :