بخشنامه: 200/1400/35

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل

 

بدین وسیله احکام مالیاتی مقرر در جزء 4 بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 ( پیوست نامه شماره 44902 مورخ 1400/04/26  رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری)، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« موعدهای مقرر در مواد  57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 1400/04/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد. کلیه احکام قانونی مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آن ها از تاریخ 1400/04/31  لغایت 1400/06/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد.»

 

 

                                                                                                                                                           امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :