به پیوست تصویر نظریه شماره ۳۴۵۴۷/ ۱۳۴۵۴۴ مورخ 1396/11/20 معاونت حقوقی رئیس جمهور به شرح ذیل در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برای اجرا ابلاغ می گردد: "با عنایت به مواد (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ و تبصره (1) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نقل و انتقال سهام على الاطلاق از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بنابراین، نظر به اینکه ماهیت فروش اقساطی نیز فروش است، در مانحن فیه این نحو از فروش نیز از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف است. همچنین، از آنجا که سود فروش اقساط سهام واگذار شده نیز به نوعی در آمد محسوب می شود، لذا این سود نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. "

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :